اخبار جیرینگ
١٣٩٧/١١/١٠ 0

شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگدر رتبهبندی 500 شرکت برترایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی (IMI100)انجامشد، با ۲۰ پله صعود نسبت به سال گذشته، در رتبه ۷۴ام برترین شرکت ایران قرار گرفت.

سازمان مدیریت صنعتی  (IMI100) هر ساله 500 شرکت برترایران را با معیارهای مختلف از جمله «میزان فروش»، در پنج سطح و ۳۲ گروه تخصصی مقایسه میکند که بر اساس آن، شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) امسال برایدومین سال پیاپی، در سطح اول شرکتهای برتر ایران قرار گرفته استجیرینگ که سال گذشته بهَعنوان نودوچهارمینشرکت برتر از سوی سازمان مدیریت صنعتی شناخته شده بود، امسال در این رتبهبندی با ۲۰پله صعود، موفق به کسب رتبه ۷۴ در میان ۵۰۰ شرکت برتر در سراسر کشور شده است.

این در حالی است که جایگاه نخست گروه رایانهو فعالیتهای وابسته ازلحاظ بهرهوری کل عوامل (TFP)نیزبه جیرینگ تعلق گرفتوبه همین منظور در مراسمی با حضور شرکتهای برتر ایران، از شرکت جیرینگ تقدیر به عمل آمد

علاوه بر آن، در رتبهبندی مختص بهشرکتهای گروهرایانه و فعالیتهای وابسته، جیرینگ در جایگاه چهارم گروه رایانه از منظرمیزان فروش قرار گرفت.

این رتبهبندی معتبر، بر اساساستانداردهای جهانی انجام گرفته و از جمله معتبرترین رتبهبندیهای داخلیمحسوب میشودرتبهبندی ۵۰۰شرکت برتر ایران، اکنون ۲۱ سال سابقه را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

نظرات

نظر خود را ثبت کنید