چگونه می‌توان از طریق کیف پول سایر قبوض (آب، برق، گاز و جریمه) را پرداخت کرد؟

  • از طریق منو #7*7* انتخاب گزینه قبض، انتخاب گزینه سایر قبوض با وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت می­توان قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت را پرداخت کرد.
  • از طریق اپلیکیشن جیرینگ پی می‌توان قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و جریمه را پرداخت کرد.