رمز کیف پول جیرینگ چیست؟

یک رمز چهاررقمی است که جهت تائید هر تراکنش مالی از مشترک خواسته می­شود؛ که به دلیل حساسیت عملیات مالی با دو بار اشتباه وارد نمودن رمز، کیف پول جیرینگ مسدود خواهد شد.